Chính Sách Bảo Hành Paypal Việt Nam

Chúng tôi bán paypal hoàn toàn sạch, nguồn tiền từ bán hàng ebay hoặc phần mềm hoặc từ shopify

Bảo hành đầy đủ như sau:

Nếu bạn mua paypal của chúng tôi bị hold thì sẽ sau 24h bạn nhận được tiền trả vào tài khoản paypal của bạn.

Nếu hold quá 24h rồi bạn vẫn không nhận được tiền thì chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nhấn vào nút hủy refund giao địch đó và chúng tôi sẽ trả lại bạn tiền viêt nam

Nếu bạn bị chargebank tranh chấp thì chúng tôi sẽ xử lý và chờ kết quả điều tra của paypal thời gian bảo hành trong 180 ngày kể từ ngày mua.

Nếu bạn bị chargebank tranh chấp bị trừ tiền thì chúng tôi sẽ hoàn trả bạn đủ tiền việt nam

Nếu bạn mua paypal của chúng tôi mà bị limit thì lỗi đó chưa chắc đã phải tại tiền paypal của chúng tôi

Nếu bạn bị limit chúng tôi không chấp nhận yêu cầu refund paypal từ tài khoản bạn.

Sau khi mua paypal của chúng tôi xong nếu bạn muốn refund thì chúng tôi sẽ xem xét cho hoặc không cho refund

Facebook Comments Box